Regulamin usług

 1. Definicje
  1. Usługodawca – Appdent LLC Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Winogrady 70A, 61-659 Poznań, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000729978, NIP: 9721289805, REGON: 380078358
  2. Usługobiorca – przedsiębiorca, który otrzymuje możliwość korzystania z systemu Appdent na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie
  3. Aplikacja Appdent – aplikacja służąca zarządzaniu zespołem stomatologicznych udostępniona Usługobiorcy na stronie internetowej www.appdent.pl/app
  4. Użytkownik – osoba działający w ramach organizacji Usługobiorcy, mająca dostęp do systemu za pomocą indywidualnych danych logowania
 2. Postanowienia ogólne
  1. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. 2013.1422 tj. z późniejszymi zmianami) ustala się niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez system Appdent.
  2. Zamówienie wraz z obowiązującym na dzień złożenia zamówienia regulaminem stanowi umowę̨ pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą.
  3. Usługodawca świadczy usługi wyłącznie przedsiębiorcom. Użytkownicy Usługobiorcy działający w ramach systemu Appdent nie są stroną w umowie pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą.
  4. Użytkownicy korzystający z systemu Appdent jest zobowiązani są przestrzegać przepisy prawa i postanowienia niniejszego regulaminu.
  5. Dokumentem związanym z niniejszym regulaminem jest Polityka Prywatności.
 3. Zakres usług
  1. System Appdent ułatwia zarządzanie zespołem dentystycznym, m.in., w szczególności:
   • zarządzanie procedurami, na podstawie których działa zespół
   • ocenę działań członków zespołu także w kontekście obowiązujących procedur
   • zarządzanie zadaniami i postępami prac w ramach zadań przydzielonych poszczególnym członkom zespołu
  2. Użytkownik ma możliwość umieszczania, edycji i usuwania danych na własne życzenie za pomocą unikalnych dla Użytkownika danych logowania.
  3. Usługodawca świadczy usługi informacji handlowej na rzecz Usługobiorców własnych usług oraz za zgodą usług podmiotów trzecich, poprzez przesyłanie do nich informacji handlowych za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 4. Zawieranie umów
  1. Aby zawrzeć umowę o świadczenie dostępu do systemu Appdent należy złożyć zamówienie za pomocą formularza na stronie www.appdent.pl i opłacić je w wysokości zdefiniowanej w zamówieniu.
  2. Umowa zostaje zawarta na okres wybrany w formularzu zamówienia.
  3. Zawierając umowę na podstawie zapisów niniejszego regulaminu Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości niniejszy regulamin i Politykę prywatności.
  4. System Appdent dostępny będzie w momencie złożenia i akceptacji zamówienia.
 5. Rozwiązanie umowy
  1. Umowa o świadczeniu usług ulega rozwiązaniu po dacie, do której została zawarta.
  2. Usługodawca może rozwiązać umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia przy czym koszty poniesione przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy celem zawarcia umowa i świadczenia przez Usługodawcę usługi nie zostaną zwrócone. W toku dyskusji prowadzonej za pomocą e-mail, strony umowy mogą̨ za porozumieniem stron określić odrębne warunki rozwiązania umowy.
  3. Usługodawca może rozwiązać umowę̨ z Usługobiorcą w trybie natychmiastowym w przypadku podania nieprawdziwych danych Usługobiorcy, korzystania przez Usługobiorcę z systemu Appdent w sposób niezgodny z prawem lub postanowieniami niniejszego regulaminu lub w sposób naruszający prawa Usługodawcy lub osób trzecich.
  4. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień regulaminu przez Usługobiorcę i złożenie przez niego sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianach, umowa ulega rozwiązaniu z zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia. Koszty poniesione przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy celem zawarcia umowa i świadczenia przez Usługodawcę usługi zostaną zwrócone proporcjonalnie do okresu trwania umowy.
 6. Świadczenie usług
  1. Aby skorzystać z systemu Appdent należy spełnić następujące, minimalne warunki techniczne:
   • posiadać dostęp do sieci Internet
   • posiadać aktywny adres e-mail
   • używać jednego z systemów operacyjnych: Windows 7, OS X 10.7, Linux, Android 4, iOS 7 w wersjach podanych lub nowszych
   • używać jednej z przeglądarek internetowych: IE 10, FF 20, Chrome 26, Safari (Mac) 6 – w wersjach podanych lub nowszych z włączoną obsługą Java i plików cookies
  2. Korzystanie z systemu Appdent za pomocą sprzętu i/lub oprogramowania, który nie spełnia powyższych wymagań może powodować nieprawidłowe zachowanie systemu, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
  3. Zabronione jest umieszczania w systemie Appdent jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowania jakichkolwiek działań mogących wywołać zakłócenie funkcjonowania systemu lub prowadzić do naruszenia prawa.
  4. Usługodawca podlega wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach określonych w art. 12 – 15 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. 2013.1422 tj. z późniejszymi zmianami) i zastrzega sobie prawo skorzystania z uprawnień przewidzianych w powołanych przepisach.
 7. Prawa własności intelektualnej
  1. Wszelkie prawa z zakresu szeroko pojętej własności intelektualnej do systemu Appdent przysługują̨ Usługodawcy, a Usługobiorca nie może wykorzystywać praw własności intelektualnej w sposób inny niż̇ przewidziany w niniejszym regulaminie i w zakresie prawem dozwolonym.
  2. Wraz z zawarciem umowy o świadczenie dostępu do usługi Appdent drogą elektroniczną Usługodawca udziela Usługobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z dowolnego miejsca na świecie na czas określony, wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z systemu zgodnie z jej przeznaczeniem i wyłącznie na następujący polu eksploatacji: wyświetlanie systemu Appdent na urządzeniach przeznaczonych do wyświetlania obrazu, takich jak monitor komputerowy, czy wyświetlacz telefonu lub tabletu.
  3. Wszelkie czynności inne niż̇ powyższe, a w szczególności jakiekolwiek trwałe lub czasowe zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie oraz wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie programu komputerowego, dla których niezbędne jest zwielokrotnienie, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, wymagają̨ zgody Usługodawcy, nawet jeżeli są̨ niezbędne do korzystania z systemu Appdent zgodnie z jej przeznaczeniem.
 8. Reklamacje
  1. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową świadczenie usług może być podstawą do zgłoszenia przez Usługobiorcę reklamacji.
  2. Reklamacja powinna być zgłoszona w formie wiadomości e-mail na adres wskazany w zakładce kontakt na stornie internetowej Appdent.
  3. W treści reklamacji należy zawrzeć: dane niezbędne do identyfikacji Usługobiorcy, opis problemu będącego podstawą reklamacji wraz z komunikatami błędów (o ile wystąpiły), podstawowe dane techniczne środowiska, na którym problem wystąpił (np. nazwa i wersja przeglądarki internetowej, nazwa systemu operacyjnego).
  4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 16 dni od dnia jej zgłoszenia.
  5. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o sposobie jej rozpatrzenia w formie wiadomości e-mail w odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne.
  6. Usługobiorca może zrezygnować z zakupionych usług w ciągu 30 dni od momentu zakupu. Zwrotów należy dokonywać za pomocą formularza "Zwroty" dostępnego w systemie "Appdent" po zalogowaniu.
 9. Zapisy końcowe
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, przy czym postanowienia regulaminu w nowym brzmieniu będą̨ obowiązywać Usługobiorcę wyłącznie w przypadku ich akceptacji. Zmiana niniejszego regulaminu zostanie każdorazowo zakomunikowana Usługobiorcy. Usługobiorca ma prawo nie zaakceptować nowego nowych zapisów regulaminu zgodnie z pkt 5.4 niniejszego regulaminu.
  2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu okażą się nieważne lub bezskuteczne pozostałe jego postanowienia pozostają̨ w mocy i winny być interpretowane w sposób jak najszerzej odzwierciedlający pierwotny zamiar stron i cel umowy.
  3. W odniesieniu do Usługobiorcy, jako przedsiębiorcy, w zakresie zobowiązań związanych ze świadczeniem przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną określonych w niniejszym regulaminie, odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest wyłącznie do szkód wyrządzonych umyślnie. Zarazem wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi, a przepisy art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego nie znajdują̨ zastosowania.
  4. Usługobiorca zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę od obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej zgłaszającej roszczenia wobec Usługodawcy w związku z przetwarzaniem przez Usługobiorcę w systemie Appdent danych lub informacji niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osoby trzeciej lub postanowienia niniejszego regulaminu.
  5. Prawem właściwym we wszelkich sprawach związanych z wszelkimi usługami objętymi postanowieniami niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
  6. Wszelkie sprawy związane z wszelkimi usługami objętymi postanowieniami niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sądy polskie, a sadem wyłącznie właściwym w sprawie będzie sad właściwy terytorialnie dla siedziby Usługodawcy.
  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. 2013.1422 tj. z późniejszymi zmianami) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Ta strona używa plików cookies

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.