Polityka prywatności

 1. Definicje
  1. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  2. Przetwarzanie danych osobowych - każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  3. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administratorzy danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy (osób działających w imieniu Usługobiorcy) jest AppDent LLC Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Winogrady 70A, 61-659 Poznań, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000729978, NIP: 9721289805, REGON: 380078358 dalej określanym jako Appdent.
  2. Administratorem danych osobowych wprowadzonych do systemu przez Usługobiorcę i jest wyłącznie Usługobiorca.
  3. Usługobiorca zobowiązuje się przetwarzać w systemie wyłącznie dane osobowe, do których przetwarzania ma pełne prawo i które nie naruszają̨ praw osób trzecich.
  4. Usługobiorca w ramach Serwisu może przetwarzać dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, stanowisko i adres e-mail.
  5. Usługobiorca powierza Usługodawcy przetwarzanie wszystkich danych osobowych przekazanych Usługodawcy, przez czas trwania Umowy i do 2 lat po jej rozwiązaniu.
  6. Usługobiorca wyraża zgodę na dokonanie przez Usługodawcę powierzenia danych osobowych dostawcy infrastruktury IT, na której działa strona internetowa i system Appdent.
 3. Zakres przetwarzania
  1. Dane osobowe Usługobiorcy niezbędne dla świadczenia usług drogą elektroniczną to: imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa przedsiębiorstwa, NIP i adres.
 4. Cele przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane przez Usługodawcę w celu wykonywania Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
  2. Usługodawca informuje, że podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, przy czym w przypadku odmowy podania danych osobowych zawarcie umowy będzie niemożliwe.
 5. Powierzenie danych osobowych
  1. Dane osobowe Usługobiorców mogą być powierzane przez Usługodawcę do przetwarzania. Podmiotami, którym Usługodawca może powierzyć dane są dostawcy hostingu, firma obsługująca płatności online, firma dostarczająca system obsługi zgłoszeń oraz księgowość w celu rozliczeń finansowych.
  2. Dane osobowe mogą być także udostępnione, na ich żądanie, odpowiednim organom państwowym na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 6. Prawa Usługobiorcy w zakresie przetwarzania danych
  1. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Usługodawcę i prawo do poprawiania i uzupełnienia tych danych.
  2. Usługobiorcy przysługuje także prawo do żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Bezpieczeństwo przetwarzania
  1. Usługodawca oświadcza, że jako Administrator danych oraz Podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie Usługobiorcy, podjadł niezbędne środki organizacyjne i techniczne, zabezpieczające dane w spoczynku i bezpieczeństwo przetwarzania danych, określone w przepisach, 25,30, 32-34, 35 -39 RODO.
 8. Pliki cookie
  1. Strona internetowa Appdent i system Appdent korzystają z plików cookie, w szczególności w celu zapewnienia poprawnego procesu autoryzacji i dostępu do sesji.
  2. Ustawienia plików cookies mogą być zmienione (także zablokowane) w przeglądarce internetowej.
  3. Dla prawidłowego funkcjonowania strony www i systemu Appdent obsługa plików cookies musi być włączona.
  4. System Appdent może zbierać anonimowe informacje statystyczne na temat sesji użytkowników systemu w celu przyszłych optymalizacji interfejsu i poprawy jakości korzystania z systemu.
  5. W ramach prowadzonych działań reklamowych strona internetowa Appdent wykorzystuje mechanizmy dostarczane przez zewnętrznych partnerów reklamowych oraz sieci afiliacyjne (m.in.: Google, Facebook, Twitter, Microsoft).

 

Ta strona używa plików cookies

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.